Filia św. Jacka

798 255 984
58 7321997

Filia Jagalskiego

506 649 441

Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora

Centrum Medyczne PRO-FEMINA
Filia św. Jacka

84-200 Wejherowo
ul. św. Jacka 20

Email: 

Cel przetwarzania danych

Udzielanie świadczeń medycznych

Podstawa prawna przetwarzania

art. 9 ust. 2 lit h) RODO oraz przepisy polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi przetwarzania, w szczególności ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Odbiorcy danych

Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa

Okres przechowywania danych osobowych

Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
z wyjątkiem:

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

2) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

3) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

4) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

5) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Uprawnienia osoby fizycznej

1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

2. Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO)

Pozostałe uprawnienia wskazane w RODO, w szczególności:

1. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

2. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

3. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

nie znajdują zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

Wnoszenie skarg

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zaś osoba, której dane dotyczą jest zobligowana do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości uzyskania świadczenia.